Werking

Op eigen initiatief of na verwijzing door CLB, scholen, huisarts, NKO-arts, neuroloog, orthodont, etc. kunt u contact opnemen met de dienst logopedie. Er wordt dan een datum gekozen voor een eerste afspraak.

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats. Hierbij worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. We brengen u ook op de hoogte van de praktische werking. Hierbij wordt o.a. de inhoud van het onderzoek besproken en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Vervolgens wordt het diagnostisch onderzoek uitgevoerd om een volledig  beeld te verkrijgen van de problematiek. Resultaten van het onderzoek worden mondeling meegedeeld vergezeld van een schriftelijk verslag.

Indien aangewezen wordt er een behandelingsplan opgesteld. Het verloop van de therapie wordt op voorhand besproken. Frequentie en duur van de therapiesessies zijn afhankelijk van de aard van de stoornis.

In functie van terugbetaling wordt er een dossier aangemaakt voor de mutualiteit.

De therapie vindt steeds plaats in de praktijk. Therapie aan huis is enkel mogelijk indien de cliënt niet meer mobiel is ten gevolge van een neurologische aandoening.

De behandeling van spraak-, taal- en leerstoornissen bij schoolgaande kinderen wordt steeds besproken met de leerkracht en zorgcoördinator. Indien gewenst vinden er overlegmomenten plaats op school.

Aangezien er  een multidisciplinair team aanwezig is in onze praktijk zijn besprekingen met andere zorgverleners steeds mogelijk.

Werking