Remedial Teaching

Doelgroep remedial teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leerprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren.

Het grootste verschil tussen Remedial Teaching en bijles is de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt echter gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij Remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.

 

Werkwijze remedial teaching

U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen. De hulpvraag wordt besproken en er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

Kennismakingsgesprek (intake)

In dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt die u als ouders, en het kind zelf, ervaart. Schoolboeken, rapporten en toetsen mogen meegebracht worden om moeilijkheden te kunnen verduidelijken. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

 

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase bestaat uit observaties en testen waardoor problemen en sterke punten van het kind naar voor worden gebracht. Dit is nodig om een specifieke en individuele begeleiding te kunnen starten.

 

Advies, begeleiding en therapie

In deze fase wordt gestart met de remedial teaching. Het is hulp die volledig toegespitst wordt naar de moeilijkheden van de leerling met de bedoeling na een bepaalde periode terug mee te kunnen met de groep.Remedial teaching zal niet altijd de problemen kunnen oplossen, echter er wordt gezocht naar succeservaringen zodat de leerling zijn eigen weg weet te vinden en zijn zelfvertrouwen kan groeien. Daarnaast worden hulpmiddelen geboden en vaardigheden aangeleerd om met het leerprobleem om te gaan.

 

Eindevaluatie

Na een bepaalde periode wordt er geëvalueerd en met de ouders besproken of er nog een periode volgt of niet.

Remedial Teaching